Algemene Voorwaarden 2020


ALGEMENE VOORWAARDEN
STICHTING CLEMATIS PER 1 JANUARI 2020

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 De kennismaking / het Plaatsingsgesprek
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7 Toegankelijkheid
Artikel 8 Financiën
Artikel 9 De dienstverlening
Artikel 10 Vakmanschap en materiële verzorging
Artikel 11 Aansprakelijkheid ondernemer & consument
Artikel 12 Afwijking
Artikel 13 Wettelijke aansprakelijkheid.
Artikel 14 Ziekte
Artikel 15 Openingstijden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kinderopvang:
  Het bedrijfsmatig of anders om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop de basisschool voor die kinderen begint.
 • De consument:
  De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate dor hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de jeugdzorg.
 • De ondernemer:
  Stichting Clematis, Kindercentrum De Lotus
  Postadres : Tolsingel 82, 6905 TJ Zevenaar
  Bezoekadres : Guido Gezellestraat 40, 6901 KZ Zevenaar
 • Ouderbetrokkenheid:
  Betrokkenheid van de ouders/ verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.
 • Oudercommissie:
  Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/ verzorgers van de geplaatste kinderen. De oudercommissie komt zes maal per jaar bijeen om zaken op beleidsmatig niveau te bespreken.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in kindercentrum De Lotus in de leeftijd van nul tot de start van de basisschool.
 2. De overeenkomst van kinderopvang wordt gesloten tussen de ondernemer in kinderopvang en de consument.
 3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst van kinderopvang bedoeld in lid 2, kan elk van de partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft de ondernemer geen toestemming van de consument voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen.

Artikel 3 KENNISMAKING / PLAATSINGSGESPREK

 1. Voordat de consument recht heeft op een plaats binnen Kindercentrum De Lotus, vindt er eerst een intakegesprek plaatst. In dit gesprek wordt de gang van zaken besproken die binnen Stichting Clematis van belang zijn.
 2. De ondernemer zal er in het gesprek ook op wijzen dat:
  • De ondernemer gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de consument daarover te communiceren
  • De consument als ouder wettelijk aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zijn of haar kind
 3. De ondernemer biedt persoonlijk in een intakegesprek informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.
 4. De informatie bevat de volgende punten:
  • Geschiedenis van Clematis – Sfeer/ cultuur/ visie/ normen en waarden
  • Samenvatting Pedagogisch Beleidsplan
  • Uitleg organisatiestructuur – Uitleg klachtencommissie, oudercommissie
  • Voorwaarden van Clematis – Uitleg financiële stroom
  • Uitleg over o.a. rooster, aanvraag uren, ophalen door derden etc.
  • Kind- leidsterratio verdeling – GGD controle

Artikel 4 HET AANBOD

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten om een definitieve keuze voor de onderneming in kinderopvang door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod bevat minimaal dezelfde punten als bij art. 3 en daarnaast:
  • Naam en leeftijd van het kind.
  • Ingangsdatum.
  • Specifieke afspraken tussen ondernemer en consument over de voeding en verzorging van het kind.
  • De aangeboden medische handelingen, als de consument daarom heeft verzocht en de ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe.
  • De mededeling dat de ondernemer op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens zal omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij de wet vastgestelde uitzonderingen.
 3. De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde termijn van één week laten weten of hij /zij het aanbod al dan niet aanvaardt.

Artikel 5 DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening aan de onderneming in kinderopvang retourneert.
 2. Incidentele wijzigingen in de opvang kunnen worden aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 6 DUUR, WIJZIGING, BEEINDIGING

 1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. Een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Stichting Clematis plaatst de kinderen tot hun 4de jaar.
  Het kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 30 kinderen.
  0-4 jarigen : Max 30 kinderen.
 2. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege direct ontbonden. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op Kindercentrum De Lotus kan beïnvloeden hebben de consument en de onderneming het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te ontbinden per de eerste van een kalendermaand, door middel van een schriftelijke verklaring met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. De ondernemer die van dit recht gebruik maakt op grond van de Algemene voorwaarden, dient de overeenkomst gemotiveerd te ontbinden.

Artikel 7 TOEGANKELIJKHEID

 1. De onderneming in kinderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere kinderen binnen De Lotus en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem/haar verwacht mag worden.
 3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op grond van lid 2, kan hij dit aan de oudercommissie voorleggen. Stichting Clematis heeft een protocol “Zieke kinderen” die als leidraad dient voor dit soort gevallen.
 4. Indien een geplaatst kind, nadat de ouders erop zijn gewezen, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel dat het kind niet op gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met inachtneming van een termijn van 1 maand de toegang tot De Lotus te weigeren en de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
 5. Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op De Lotus afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

Artikel 8 FINANCIEN

 1. Vanaf het moment van ondertekening van de bevestiging van plaatsing of de overeenkomst tot de ingangsdatum van de opvang heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst niet gestand te doen. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. Er dienen 2 maanden betaald worden, conform de opvangtijden in een eerder stadium zijn afgesproken.
 2. De te betalen kosten van De Lotus zijn gebaseerd op de afgesproken opvangtijden. De opvangtijd boven de afgesproken uren wordt daarnaast in rekening gebracht, afgerond op de eerstvolgende halve uren in het voordeel van stichting Clematis (de zogeheten ingeboekte uren). Deze ingeboekte uren dienen betaald te worden ook als het kind niet komt, om welke reden dan ook. Wordt het kind eerder opgehaald, om welke reden ook, dan blijven de ingeboekte uren staan en zijn deze verschuldigd. Indien het kind niet op tijd kan worden opgehaald, dan dient de consument eerst te overleggen met het kindercentrum of verlenging mogelijk is. Stichting Clematis heeft het recht de aangevraagde uren te weigeren.Uren die later dan de 15e van de maand worden ingeleverd kunnen alleen nog in overleg in behandeling worden genomen.
 3. Voor nationale feestdagen hoeft geen roosterwijzingen doorgegeven te worden en evenmin als het kindercentrum gesloten is volgens het jaarrooster. Mocht het kindercentrum geen schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, dan worden de normale contacturen in rekening gebracht.
 4. Consumenten die geplaatst zijn hebben een minimale afname van 9 uur per dag . 4,5 uur per halve dag in een tijdsvak van 7:00- 12:30 of 12:30 – 18:00
 5. Alle contracten die voor 1 juli 2018 gesloten zijn blijven in tact. Is er een contractwijziging geldt een afname zoals hierboven benoemd. ( artikel 8.4)
 6. De declaratie wordt per maand opgemaakt. In de eerste week van de daaropvolgende maand ontvangt de consument de factuur. Betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden. De betaling gaat via een verplichte automatische incasso. Kan de betaling niet plaats vinden binnen 14 dagen dan volgt een eerste herinnering, vanaf dat moment is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag en een boete van 25 euro voor administratiekosten. Blijft de consument dan nog in gebreke, dan wordt automatisch een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de consument. Gebeurt het mislukken van een incasso vaker dan twee keer in een kalenderjaar dan vervalt de mogelijkheid tot opvang bij Stichting “Clematis” per direct. Er hoeft geen herinnering geschreven te zijn. Als stichting Clematis via de bank kan aantonen dat een incasso mislukt is dan is dit een geldig bewijs. Ook als de kosten in principe betaald worden door de werkgever en deze partij de kosten niet op tijd betaald dan wordt de eerste herinnering naar u, de consument, gestuurd. U bent n.l. hoofdelijk aansprakelijk voor de maandelijkse betaling van de opvanguren en voor de eventueel nog openstaande kosten van de plaats.
 7. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de ondernemer ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden. De ondernemer is hiertoe echter niet verplicht.
 8. Uurtarief 2020 bedraagt € 8,17
 9. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 10. Prijswijzigingen worden door kindercentrum de Lotus tijdig van te voren aangekondigd.

Artikel 9 DIENSTVERLENING

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 2. De ondernemer treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de ondernemer van kindercentrum De Lotus optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in de onderneming van kindercentrum De Lotus.
 3. De consument is bij het brengen van het kind naar kindercentrum De Lotus verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De ondernemer is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 4. De ondernemer en de consument dragen samen zorg oor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 5. De ondernemer kan de consument wijzen op de consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind.

Artikel 10 VAKMANSCHAP

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De ondernemer van kindercentrum De Lotus voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Personen werkzaam bij kindercentrum De Lotus zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële Gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan de ondernemer vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden. Indien de ondernemer redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt de ondernemer dat de werknemer, binnen een door de ondernemer vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer van kindercentrum De Lotus behandelt een klacht in overeenstemming met haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen van de procedure bestaat de betrokkenheid van de oudercommissie.
 2. Indien de klacht niet intern kan worden opgelost is de ondernemer van kindercentrum De Lotus aangesloten bij Klachtenloket Kinderopvang.
 3. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten met betrekking tot de door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door de consument aanhangig worden gemaakt Klachtenloket Kinderopvang. www.klachtenoloket-kindervang.nl / info@klachtenloket-kinderopvang.nl/ 0900 – 1877
 4. Alvorens de consument zich tot het klachtenloket Kinderopvang is het wenselijk dat hij of zij de klacht eerst bij de ondernemer te bespreken, Mocht dit niet tot een bevredigende situatie leiden dan kan het klachtenloket alsnog worden ingeschakeld.
 5. Indien de consument een klacht heeft ingediend dan is de uitspraak van de Klachtenloket Kinderopvang bindend.

Artikel 12 AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 13 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Zowel Kindercentrum De Lotus en consument dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 14 ZIEKTE

Aan kinderen die ziek zijn of een ziekte met besmettingsgevaar voor anderen oplevert, kan gedurende het ziek zijn geen opvang worden geboden. Als kinderen ziek worden tijdens de opvang dan worden de ouders gebeld en het kind dient door een ouder of een verzorger opgehaald te worden. Ziek zijn betekent dat het kind extra verzorging of aandacht nodig heeft.

Artikel 15 OPENINGSTIJDEN

Opvangtijden bij kindercentrum de Lotus zijn:

 • maandag t/m donderdag: 7:00 – 18:00
 • vrijdag: 7:00 – 17:30
Hemelvaart en de dag na Hemelvaart is Stichting Clematis gesloten.

Voorwaarden opgemaakt nov 2018 14e druk